ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) en cumprimento da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
 • O seu CIF/NIF é G15031669
 • O seu teléfono de contacto é 981 702 606
 • O seu domicilio sitúase en A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
 • Está inscrita no Rexistro de Entidades de Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 058-CO-034 e no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio de Interior co nº nacional 16188 e provincial 340

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais vinculados a esta web respetan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demáis lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

¿Quén é o Responsable do tratamento?
ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
CIF: G15031669
Dirección: A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
Correo electrónico: aspaber@aspaber.com
Delegado de Protección de Datos DPD: dpd@aspaber.com

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
Dacordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.

¿Durante cánto tempo conservaremos os seus datos persoais?
Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se poideran derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu consentimento.

¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?
Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

¿Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?
 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluido o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos más aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

¿Terá a posibilidade de retirar o consentimento?
Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

¿Ónde poderá exercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións. Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respetaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es.
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.